نتایج جستجو برای عبارت :

داستان با دوست شوهرم

کوتاهه (شعر و داستانک ها)
15
به دعا ثروت خواستم ، یک عمر اجابت نشد
به دعای دیگر گفتم حاشا ، هرگز ثروت نمی خواهم ، فی الفور
اجابت شد .
16
موسیقی دانی را از کارش اخراج کردند .
وقتی علتش را پرسید
گفتند برای اینکه زده ای به سیم آخر .
17
دیوانه با کفش
می خواست از روی پل
مثل بچه آدم رد
شود
گفتند نمی شود و
جلوش را گرفتند
پرسید : چرا؟
گفتند : برای
این که تو باید پا از توی
رودخانه رد شوی
.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

Janelle Nathaniel موسسه انتفاعی اخوان رزین سالم زیبا * گل یکتا * مـــهــان هواساز ها و مطالعات فنی مرکز خدمات ترجمه توانا Kent