نتایج جستجو برای عبارت :

رمز فرو ریختن کنگره طاقری

 در جهان طرفی نمی بندد کسی با چاپلوسیآدمی را خوار می سازد به دنیا چاپلوسیبهر تعظیم شعائر،خم شدن خوب است اماکرنش نامرد مردم بد بود با چاپلوسیهادم شخصیت است و عزّت و آزادمردیدشمن حرّیت است و دین و تقوا چاپلوسیاز ترقّی باز می ماند هر آنکو با تملّقکسب روزی می نماید،می کند یا چاپلوسیعین نادانی است بهر لقمه ای نان صبح تاشببی سبب منّت کشیدن ، بی محابا چاپلوسیمی کند آیینه ی شفّاف دلها را مکدّرباز می دارد ز حق گفتن زبان ها چاپلوسیسدّ راه پیشرفت آ

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

raad education group درمان قطعی و همیشگی افسردگی، وسواس و استرس و اضطراب | بدونه قرص و دارو آموزش حسابداري برنامه ریزی رایگان کنکور ای آدم ها... Kevin محو نحو Cristal Kirk سایت جامع 2020