نتایج جستجو برای عبارت :

صد داستان ی

اعتراض ثالث اجرایینوشته پیش رو در خصوص اعتراض ثالث اجرایی
و اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرائی جهت آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. براساس
مواد 146و147قانون اجرای احکام مدنی اعتراض ثالث اجرایی یعنی هرگاه شخص ثالث نسبت به
مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد
که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی
تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اث

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

cinema-cinema1.parsablog.com آلان iransport MUSICLOG شرکت فنی و مهندسی آرشیت مهر رایانه اول ایران ROMAN30T2 دکوراسیون داخلی vaspoi همه چی موجوده