نتایج جستجو برای عبارت :

آه من پشت سرته

تاریخ :97/10/12
صورتجلسه کمیته کمک به رعایت مقررات وامور انضباطی
درتاریخ 12/10/97روزچهارشنبه جلسه ای با حضورمدیر،معاون،
اعضاء شورای دانش آموزی واعضاء کمیته کمک به رعایت مقررات وامور انضباطی در محل
دفتر آموزشگاه برگزار گردید وبین اعضا بحث وتبادل نظر شد ومدیر آموزشگاه درخصوص
اهمیت نظم ومقررات درمدرسه وزندگی دانش آموزان ایراد سخن نمودندودر مورد نقش
اعضاءکمیته در برگزاری نظم وانضباط در مدرسه توضیحات لازم را ارائه نمودندومقرر
گردید اعضا کمیته ب
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

سايت اميد جهان خستگی ها م رو نفس می کشم میلیونر شوید Millionaire مقاله علمی 清亮如水 ...چه كردم با خودم... closed Jasmin